Information om HD i Marketing Management

Studiesekretær, HD i Marketing Management

Studiekoordinator, HD i Marketing Management

AARHUS BSS - HD

Studieinformation til nuværende studerende
Al information til studerende om fx undervisning, eksamen, betaling og studievejledning findes på studieportalen HD på Aarhus BSS

FAQ

Aflevering og upload
For at aflevere din afhandling skal du uploade den i Wiseflow samt til biblioteket (Du skal uploade din afhandling til biblioteket her).

For at aflevere din seminarrapport skal du uploade i Wiseflow samt på Blackboard. Vær opmærksom på, at det altid er dit eget ansvar, at opgaverne bliver afleveret rettidigt.

Bilag
Til din afhandling/afgangsprojekt og seminarrapport kan der være vedlagt bilagsmateriale i form af tabeller, datafiler, videooptagelser, programudskrifter mv. Transskriberinger af interviews eller rådata fra egne undersøgelser behøver ikke, men må gerne, medtages i bilagssamlingen. Dog skal transskriberinger og rådata altid være tilgængelig på forlangende

Bilagssamlingen skal ligeledes uploades i Wiseflow. Bilagssamlingen skal endvidere være arrangeret på en sådan måde, at læseren nemt kan finde rundt i den. Censor og eksaminator læser ofte ikke bilagssamlingen i sin helhed. Derfor skal den centrale dokumentation medtages i opgavens tekstdel. Bilagssamlingen bør ikke fungere som en udvidelse af opgavens tekstdel.

Tabeller og figurer
Tabeller og figurer nummereres fortløbende. Indholdet skal forklares i teksten eller note, så der ikke hersker tvivl om fortolkningen. Der skal altid være fyldestgørende benævnelse af tabellens indhold i hoved- og forspalte samt på dimensionerne i en graf. Den afhængige variabel medtages i hovedspalten (horisontalt) og den forklarende variabel i forspalten (vertikalt).

Forsvar af afhandling/afgangsprojekt
Selve behandlingen af opgaven tager 60 minutter for hver studerende inkl. votering. Hvis I er to studerende der skriver sammen, kan I blive eksamineret sammen (90 min.). Vi forventer der indledningsvist gives et indlæg på max. 10 min., hvor der redegøres for afhandlingens/afgangsprojektets væsentligste konklusioner samt begrunder, hvorfor opgaven er løst på den metodemæssige valgte måde. Det vil være relevant, hvis du selv er i stand til at foretage en konstruktiv og kritisk vurdering af din egen opgavebesvarelse. Der gives en karakter for præstationen, som omfatter afhandlingen/afgangsprojektet og den individuelle mundtlige præstation.

Vedr. Seminar (MM)
Der gives en samlet karakter for deltagelse i seminarrækken. Grundlaget for vurderingen er den enkelte studerendes:

• seminarrapport samt efterfølgende præsentation og forsvar af denne;

• skriftlige opponentindlæg og den mundtlige opposition, herunder også varetagelsen af rollen som mødeleder;

• deltagelse i og bidrag til den faglige diskussion på møderne.

Vurderingen foretages af seminarlederen.

Der er mødepligt til ALLE mødeaftener. Evt. fritagelse for deltagelse kan kun gives af Studienævnet, og vil evt. medføre ekstraarbejde i form af flere opponentindlæg.

Eksamenssnyd og plagiering
Eksamenssnyd og plagiering er alvorlige handlinger, som kan føre til en række sanktioner. Du kan blandt andet blive bortvist fra Aarhus Universitet. Hvis du kopierer dele af andre kilder i din opgave, skal du eksplicit henvise til disse dele som citater med tydelig kildehenvisning. Vær opmærksom på, at selvplagiering også er plagiering. Hvis du kopierer tekst fra dine egne tidligere opgaver (direkte eller omskrevet) skal du gøre eksplicit opmærksom på dette.

Få mere information om AU ́s officielle regler om plagiering og andre former for eksamenssnyd her.

Forudsætninger for Seminar (MM) og Afhandling/afgangsprojekt
For at kunne blive tilmeldt seminar og afhandlingen/afgangsprojektet er det et krav, at man er tilmeldt eller har bestået samtlige øvrige fagmoduler på HD 2. del.

Layout og omfang

Afhandlingen/afgangsprojektet skal have følgende omfang (ekskl. forside, litteraturliste, indholdsfortegnelse, referencer og bilag):

1 normalside = 2400 antal anslag inkl. mellemrum pr. side.

1 persons afhandling: 70-80 sider (168.000-192.000 anslag)

2 personer: 85-100 sider (204.000-240.000 anslag).

Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Fodnoter er en forklarende del af teksten og tæller derfor med, men teksten skal kunne læses uden fodnoterne.

Alle dele af seminarrapporten (forside, indholdsfortegnelse, fodnoter, referencer o.lign.) indgår i rapportens omfang. Appendiks indgår ikke, men bedømmelsen af rapporten sker alene på grundlag af hovedrapporten, der derfor skal kunne læses uafhængigt af ekstramateriale i appendiks. Rapporten skal have følgende omfang:

1 normalside = 2400 antal anslag inkl. mellemrum pr. side.

1 persons rapport: 20-25 sider (48.000-60.000 anslag)

Figurer tæller som 800 anslag i begge opgaver.

Mindre afvigelser fra det krævede sidetal vil blive accepteret, men indgår i bedømmelsen. Fylder opgaven mere, kan det skyldes utilstrækkelig redigering med f.eks. gentagelser, overflødige afsnit uden tilstrækkelig sammenhæng med opgavens gennemgående problemstilling, for detaljeret gennemgang af analyseresultater, utilstrækkelig afgrænsning eller utilstrækkelig redigering. Har det forøgede indhold derimod relevans, faglig dybde og en naturlig sammenhæng med resten af opgaven, vil det i de fleste tilfælde blive vurderet positivt. Tilpasning bør foregå ud fra relevans- og kvalitetskriterier.

Layout: Teksten skal være almindeligt læsbar - dvs. gerne 1,5 linjeafstand, skriftstørrelse 12, print på enkeltsider.

Lukket opgave
Hvis din opgave er lukket, skal det tydeligt fremgå af forsiden, og du skal huske at oplyse, at den skal være lukket, når du uploader den.

Resumé af afhandling/afgangsprojekt
Der skal udformes et kort resumé - ca. 5 sider på engelsk - der omhandler afhandlingens/afgangsprojektets problemstilling, analysemetoder og konklusion. Resumeet skal sidde efter indholdsfortegnelsen

Vejleder
Når du indleverer dit emne til afhandling/afgangsprojekt, bedes du indsende en prioriteret liste med 2-3 vejlederønsker. Vi forsøger så vidt muligt at opfylde alles ønsker, men kan ikke garantere det.