Information om HD i Strategisk Salg og Marketing

Studiesekretær, HD i Strategisk Salg og Marketing

Studiekoordinator, HD i Strategisk Salg og Marketing

AARHUS BSS - HD

Studieinformation til nuværende studerende
Al information til studerende om f.eks. undervisning, eksamen, betaling, studievejledning m.v. findes på studieportalen HD på Aarhus BSS

FAQ

Aflevering og upload
For at aflevere afgangsprojektet, skal I uploade det i WISEflow.

For at aflevere seminarrapport, skal I både uploade det i WISEflow samt på Brightspace under seminarkurset (i pdf-format), for at det er tilgængeligt for jeres medstuderende, der skal være opponenter. Vær opmærksom på, at det altid er jeres eget ansvar, at opgaverne bliver afleveret rettidigt.

Bilag
Til jeres afgangsprojekt og seminarrapport kan der være vedlagt bilagsmateriale i form af tabeller, datafiler, videooptagelser, programudskrifter m.v. Transskriberinger af interviews eller rådata fra egne undersøgelser behøver ikke, men må gerne, medtages i bilagssamlingen. Dog skal transskriberinger og rådata altid være tilgængelig på forlangende

Bilagssamlingen skal ligeledes uploades i Wiseflow. Bilagssamlingen skal endvidere være arrangeret på en sådan måde, at læseren nemt kan finde rundt i den. Censor og eksaminator læser ofte ikke bilagssamlingen i sin helhed. Derfor skal den centrale dokumentation medtages i opgavens tekstdel. Bilagssamlingen bør ikke fungere som en udvidelse af opgavens tekstdel.

Tabeller og figurer
Tabeller og figurer nummereres fortløbende. Indholdet skal forklares i teksten eller note, så der ikke hersker tvivl om fortolkningen. Der skal altid være fyldestgørende benævnelse af tabellens indhold i hoved- og forspalte samt på dimensionerne i en graf. Den afhængige variabel medtages i hovedspalten (horisontalt) og den forklarende variabel i forspalten (vertikalt).

Forsvar af afgangsprojekt
Selve behandlingen af opgaven tager 60 minutter for hver studerende inkl. votering. Hvis I er to studerende, der skriver sammen, kan I blive eksamineret sammen (90 min.). Vi forventer der indledningsvist gives et indlæg på max. 10 min., hvor der redegøres for afgangsprojektets væsentligste konklusioner samt begrunder, hvorfor opgaven er løst på den metodemæssige valgte måde. Det vil være relevant, hvis I selv er i stand til at foretage en konstruktiv og kritisk vurdering af egen opgavebesvarelse. Der gives en karakter for præstationen, som omfatter afgangsprojektet og den individuelle mundtlige præstation.

Vedr. Seminar
Der gives en samlet karakter for deltagelse i seminarrækken. Grundlaget for vurderingen er den enkelte studerendes:

• seminarrapport samt efterfølgende præsentation og forsvar af denne;

• skriftligt opponentindlæg og den mundtlige opposition, herunder også varetagelsen af rollen som mødeleder;

• deltagelse i og bidrag til den faglige diskussion på møderne.

Vurderingen foretages af seminarlederen.

Der er mødepligt til ALLE mødeaftener. Evt. fritagelse for deltagelse kan kun gives af Studienævnet, og vil evt. medføre ekstraarbejde i form af flere opponentindlæg.

Eksamenssnyd og plagiering
Eksamenssnyd og plagiering er alvorlige handlinger, som kan føre til en række sanktioner. I kan blandt andet blive bortvist fra Aarhus Universitet. Hvis I kopierer dele af andre kilder i jeres opgaver, skal I eksplicit henvise til disse dele som citater med tydelig kildehenvisning. Vær opmærksom på, at selvplagiering også er plagiering. Hvis I kopierer tekst fra egne tidligere opgaver (direkte eller omskrevet) skal I også gøre eksplicit opmærksom på dette.

Få mere information om AU ́s officielle regler om plagiering og andre former for eksamenssnyd her.

Forudsætninger for Seminar (SSM) og Afgangsprojekt
For at kunne blive tilmeldt seminar og afgangsprojektet er det et krav, at man er tilmeldt eller har bestået samtlige øvrige fagmoduler på HD 2. del.

Layout og omfang

Afgangsprojekt og seminarrapport skal have følgende omfang (ekskl. forside, litteraturliste, indholdsfortegnelse, referencer, bilag og resumé):

1 normalside = 2400 antal anslag inkl. mellemrum pr. side.

1 persons seminarrapport: 20-25 normalsider (48.000-60.000 anslag)

1 persons afgangsprojekt: 70-80 normalsider (168.000-192.000 anslag)

2 personers afgangsprojekt: 85-100 normalsider (204.000-240.000 anslag).

Figurer tæller som 800 anslag.

Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt resumé. Fodnoter er en forklarende del af teksten og tæller derfor med, men teksten skal kunne læses uden fodnoterne.

Mindre afvigelser fra det krævede sidetal vil blive accepteret, men indgår i bedømmelsen. Fylder opgaven mere, kan det skyldes utilstrækkelig redigering med f.eks. gentagelser, overflødige afsnit uden tilstrækkelig sammenhæng med opgavens gennemgående problemstilling, for detaljeret gennemgang af analyseresultater, utilstrækkelig afgrænsning eller utilstrækkelig redigering. Har det forøgede indhold derimod relevans, faglig dybde og en naturlig sammenhæng med resten af opgaven, vil det i de fleste tilfælde blive vurderet positivt. Tilpasning bør foregå ud fra relevans- og kvalitetskriterier.

Layout: Teksten skal være almindeligt læsbar - dvs. gerne 1,5 linjeafstand, skriftstørrelse 12, print på enkeltsider.

Lukket opgave
Hvis jeres opgave er lukket, skal det tydeligt fremgå af forsiden, og I skal huske at oplyse, at den skal være lukket, når den uploades.

Resumé af afgangsprojekt
Der skal udformes et kort resumé (ca. 5 sider på engelsk), der omhandler afgangsprojektets problemstilling, analysemetoder og konklusion. Resuméet skal sidde efter indholdsfortegnelsen og tæller ikke med i det samlede antal tegn.

Vejleder
Når I indleverer emne til afgangsprojekt, bedes I indsende en prioriteret liste med 2-3 vejlederønsker. Det forsøges så vidt muligt at opfylde alles ønsker, men Studieledelsen tildeler i sidste ende vejlederne ud fra ønsker, emner og ressourcemæssige hensyn.