SmartER-FarmER
Ledelse og organisering af digital transformation i agro-fødevaresektoren

SmartER-FarmER

Ledelse og organisering af digital transformation i agro-fødevaresektorenIntroduktion

Forskning indenfor de natur- og tekniske videnskaber fastslår, at omstilling til et bæredygtigt dansk/europæisk landbrugsproduktionssystem kan drives af nye digitale teknologier.

Flere rapporter påpeger, at det faktisk er muligt at forbedre landbrugsbedrifternes bæredygtighedsprofil og samtidig bevare produktiviteten intakt ved at indføre og tilegne sig digitale teknologier f.eks. præcision og intelligent landbrug.

Digitale teknologier er radikalt forskellige fra traditionelle ofte mekaniske landbrugsteknologier. De er typisk mere abstrakte og systemiske af natur (f.eks. øgede muligheder for data, hastighed osv.). Digitale teknologier udfordrer dermed den eksisterende kompetenceprofil, organisering af aktiviteter og måske hele tankegangen blandt landmænd, landbrugsrådgivere og andre interessenter i agro-fødevaresystemet.

Udfordringerne ifm. omstillingen er dermed mindre tekniske, men vedrører snarere kompetencer, kultur, ledelsesmæssige tilgange og organisatoriske strukturer og strategier.

Implementering og brug af digitale teknologier handler mere om menneskers tankegang, deres adfærd og opfattelser end om teknologierne og teknik i sig selv.

  

Projektet

Projektet SmartER-FarmER har til formål at undersøge disse problemstillinger via et nyt tværfagligt partnerskab mellem forskningsfelterne agroøkologi, ingeniørvidenskab, teknologistyring og -ledelse.

Forskningen følger to spor: Det første er at identificere og kortlægge de aktuelle organisatoriske og ledelsesmæssige begrænsninger og drivkræfter for digital teknologiadoption i landbruget. Det anden zoomer ind på at forstå og forklare processerne for tilegnelse og anvendelse af digitale teknologier, der fører til produktivitetsgevinster.

Projektet kører fra januar 2023 til og med juli 2025.

Projektet er støttet af Aarhus Universitets Forskningsfond 

Smarterfarmer | In English

Management and organization of digital transformation in the agri-food sector

Research in the natural and technical sciences reveals that the transformation towards a sustainable DK/EU agricultural production system could be driven by adoption of new digital technologies. Digital technologies are radically different from traditional farming technologies because they are typically more abstract and systemic by nature (e.g., increased opportunities in data, speed, etc.). The process of digitalization challenges the existing competence profile, organization of activities and perhaps the entire mindset among farmers, agricultural advisers, and other stakeholders in the agri-food system. Yet so far, several reports points out how it is indeed possible to improve the sustainability profile of farms while keeping productivity intact by adopting and appropriating digital technologies (e.g., precision and smart farming). What these reports uniformly highlight is that the challenges are less technical in character but rather are concerned with competences, culture, managerial approaches, and organizational structures and strategies. Hence, adoption and use of digital technologies connects more to the mindsets of people, their behaviors, and perceptions, than to the technologies per se. This project SmartER-FarmER aims to tackle these issues with a new interdisciplinary partnership between the research fields of agroecology, engineering, and management of technology.

The project identifies and explains: (1) the specific managerial and organizational drivers and barriers for the digital transformation of farming in order to (2) develop a set of managerial and policy recommendations to enable increased productivity with decreasing inputs while meeting or exceeding sustainability targets.