Projektet er et treårigt projekt opdelt i fire hovedaktiviteter. Igennem hele perioden arbejdes der agilt imellem aktiviteterne i projektet for derved at kunne tilpasse metoder og processer i takt med, at der indsamles erfaringer og læring. Projektets aktiviteter er tilrettelagt sådan, at virksomhederne konstant har fokus på at eksekvere både lavthængende frugter i forhold til CO2-dokumentation og CO2-reduktion og i at gentænke den mere strategiske og langsigtede bæredygtige forretningsudvikling baseret på ESG.

Projektets fire hovedaktiviteter illustreret i nedenstående figur uddybes under figuren.

Hovedaktivitet I: Dataindsamling og foranalyse af værdikæde og ESG modenhed

Dataindsamling og foranalyse af værdikæde og ESG modenhed

Dataindsamling og analyser foretages fra projektstart 1.2.2024 og kontinuerligt igennem hele projektperioden.

Indledningsvist identificeres de 5 mest kritiske SMV-underleverandører hos de 5 store virksomhederne, som deltager i projektet. Helt konkret afholdes der indledningsvis en workshop hvor modenhedsniveau og konkrete ESG-udfordringer identificers og der foretages en kortlægning af behov i forhold til værdikædens krav til ESG-rapportering. Derved anskueliggøres sammenhængskraften i værdikæden og alignment og afstemning af forventninger mellem kundevirksomhederne og deres underleverandører muliggøres.

Indsamlingen af viden og erfaringer kontinuerligt, som del af projektets følgeforskning under hele projektperioden danner basis for udvikling af best practices og værdifulde redskaber til arbejdet med ESG.

Leverancen fra hovedaktivitet I udgør dermed viden om SMV’ernes og værdikædernes modenhed og konkrete udfordringer i forhold til ESG rapportering. 

Hovedaktivitet II: Kortlægning af ESG rapportering

Formålet med Hovedaktivitet II at udarbejde ESG-rapporter for alle deltagervirksomhederne - for værdikæderne og de enkelte SMV-underleverandører.

Hovedaktiviten indeholder en kortlægning af ESG-rapportering for hver af de 25 SMV-underleverandør. Under processen vejledes virksomhederne endvidere i forhold til, hvor de effektivt kan reducere egen CO2-udledning i virksomheden.

De færreste SMV’er har adgang til alle koder, som er nødvendige for at lave en fuld ESG-rapportering og derfor anvendes som hjælp hertil hybrid intelligence og webscraping metoden i kortlægning af 10.000 CO2 emissionsfaktorer. Den viden der opsamles på denne aktivitet danner grundlag for udvikling af projektet værktøjer, webinarer og best practices og lægges ud som open source tilgængelig for alle danske SMV og instanser.

Leverancen fra hovedaktivitet II en kortlægning af best practices på ESG-rapportering samt udvikling af 10.000 validerede CO2 emissionskoder og en ‘trust-karakterisering’ (trustfaktor) på ESG rapporter, som kan understøtte validiteten, effektiviteten og kvaliteten af alle danske virksomheders ESG-rapportering.

Hovedaktivitet III: Udvikling af Videnværktøjer og Best Practices

Formålet med hovedaktivitet III er at bruge erfaringer og viden fra de foregående aktiviteter til udvikling af værktøjer, webinarer og best practices for ESG-drevet forretningsudvikling.

Helt konkret afholdes workshops med alle SMV-underleverandører, hvor ESG-drevet forretningsudviklings muligheder kortlægges for hver enkelt virksomhed.

Under denne proces opsamles vigtig og omsættelig viden gennem dialog, observationer og interviews med virksomhederne i forhold til at forstå deres mest presserende forretningsmæssige udfordringer med ESG og de unikke muligheder der opstår i arbejdet med ESG-drevet forretningsudvikling.

Leverancen fra hovedaktivitet III er kortlægning af ESG forretningsudvikling og best practices samt videnværktøjer (guidelines, modeller og dialogredskaber) herpå, som alle danske virksomheder kan tilgå og anvende i deres egen ESG-forretningsudvikling og i arbejdet med at gå fra ESG-rapportering til reel ESG-forretningsudvikling.

Hovedaktivitet IV: Udvikling og forankring af værktøjer og best practices

I Hovedaktivitet IV udvikles på baggrund af hovedaktivitet I, II og III de endelige værktøjer til effektiv ESG-rapportering og ESG-drevet forretningsudvikling i SMV’er.  Alle værktøjerne formidles som open source og kan anvendes på alle platforme til at træne danske SMV’er og værdikæder i arbejdet med effektiv ESG rapportering og ESG-drevet forretningsudvikling.

Leverancen fra hovedaktivitet IV er forankring og formidling af projektets best practices på ESG-rapportering og ESG-forretningsudvikling og videnværktøjer (GreenMat, ESG dialogredskaber, modeller, guidelines) samt de 10.000 validerede CO2 emissionskoder og en ‘trust-karakterisering’, som alle danske virksomheder kan tilgå og anvende i deres eget arbejde med ESG-rapportering og ESG-forretningsudvikling. 

Hovedaktivitet IV retter sig således mod at skabe konkrete værktøjer, ressourcer og viden, der kan styrke danske SMV'ers bæredygtighedspraksis og ESG-arbejde både under projektet og langt ind i fremtiden.