Baggrund for projektet

EU-taksonomien, som er EU’s klassifikationssystem for bæredygtige aktiviteter, trådte i kraft i januar 2022 og indebærer præciseringer og mere specifikke krav i forhold til virksomheders dokumentation af bæredygtighed til inden for de tre områder: Environment (Miljø), Social (Social ansvarlighed) og Governance (God Selskabsledelse) (ESG).

Det betyder i praksis, at danske virksomhederne, ved hjælp af ensartede rapporteringsstandarder, fastsat af EU, skal offentliggøre både fremtidige og bagudrettede kvalitative og kvantitative oplysninger om deres indsatser inden for de tre områder i ESG. Målet med de standardiserede rapporteringskrav, er at gøre virksomhedernes bæredygtighedsdata mere tilgængelige, pålidelige og sammenlignelige. Stort set alle børsnoterede virksomheder i EU, herunder også SMV’er, pålægges derfor nye og omfattende forpligtelser til bæredygtighedsrapportering.

Ikke-børsnoterede små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er i første omgang ikke omfattet af kravene, men bliver som underleverandør til større virksomheder ramt ved, at de allerede nu skal levere bæredygtighedsdata til de kunder, der skal bruge disse til deres egen afrapportering.

Særligt CO2 emissioner på tværs af værdikæder (scope 3) har særlig stor interesse og fokus for virksomhederne, da det i gennemsnit står for 75 % eller mere af virksomhedernes drivhusgasemissioner. Og derfor bliver samarbejde omkring og kortlægningen af CO2 emissioner og ESG-rapportering et middel for SMV’er til at fremtidssikre sin plads i værdikæden, og til at sikre vækst og adgang til nye kunder, samarbejdspartnere og markeder. 

Udfordringen for SMV’erne er dog, at de ofte ikke har dataene, ressourcerne og/eller kompetencerne til at kunne kortlægge deres CO2 udledning eller udarbejde en ESG-rapport, og omkostningerne til at få dette varetaget eksternt er en stor investering for en SMV.

Projektets Formål:

Formålet med projektet er at hjælpe danske SMV’er med at rapportere på ESG på tværs af deres værdikæde og at identificere nye muligheder for at fremtidssikre og udvikle deres forretning og dermed tiltrække nye kunder, samarbejdspartnere og investorer.

SMV’erne opererer ikke i et vakuum, så deres ESG-rapportering og især deres ESG-drevne forretningsudvikling er afhængig af den værdikæde de indgår i. Derfor involverer dette projekt både SMV-underleverandører og store virksomheder (SMV'ernes kunder). På den måde kan projektet skaber viden om, hvordan samarbejde i værdikæden kan bidrage til kortlægning af CO2 udledning, ESG-rapportering samt mulighederne for ESG-dreven forretningsudvikling.

Metodisk anvender projektet følgeforskning og casestudier igennem hele perioden for at afdække, hvad der reelt virker og ikke virker i arbejdet med ESG og hvorfor. Især sidstnævnte er vigtigt i udviklingen af ESG-best practices samt SMV-specifikke værktøjer til rapportering og forretningsudvikling.

Andre projekter har haft som formål at skabe en baseline for fremtidens bæredygtige produktion og at udbrede kendskabet til baselinen og de 5 indikatorer: Vandforbrug, Energiforbrug, Ressourceforbrug, Affaldsproduktion og CO2-udledning.

Scopet for projektet ”ESG – fra rapportering til forretning” er at indsamler og udvikler viden, værktøjer og træning til SMV’er og deres værdikæder til selv at kunne varetage kortlægning og forretningsudvikling baseret på ESG. Herigennem opnås ny viden om, hvordan vi helt konkret lykkedes med at dokumentere CO2-udledning og rapportere på ESG i SMV’er og på tværs af danske værdikæder. Herunder ønsker projektet at forstå og udvikle ny viden og videnværktøjer til at hjælpe SMV’erne med at løfte ESG rapportering til ESG-drevet forretningsudvikling.

Hvordan vi gør det:

 • Erfaringsbaseret læring: Vi arbejder direkte med SMV'er og værdikæder for at kortlægge og forstå deres ESG-udfordringer og muligheder.
 • Udvikling af Værktøjer: Gennem workshops og dialog skaber vi praktiske ESG-videnværktøjer, der er tilpasset danske virksomheders specifikke behov.
 • Forankring og Formidling: Vi sikrer, at vores resultater forankres bredt gennem samarbejde med erhvervshuse, tech hubs og erhvervsorganisationer.
 • Åben Adgang: Vores værktøjer, webinarer og best practices er tilgængelige for alle danske SMV'er, skræddersyet til at fremme bæredygtig vækst.

Projektets mål:

På kort sigt

 • At danske SMV’er og deres værdikæder ved hjælp af projektets modeller og guidelines selv kan udarbejde ESG-rapportering.
 • At SMV’er på baggrund af deres ESG-rapportering og projektets redskaber kan udvikle deres egen ESG-forretningsudvikling.
 • At værdikædesamarbejder bliver mere effektive gennem projektets redskaber.
 • At projektets 10.000 validerede CO2 emissionskoder er med til at forbedre kvaliteten og specificitet af danske SMV’ers og værdikæders CO2 dokumentation og ESG-rapportering.
 • At projektets viden, emissionskoder og best practices understøtter danske SMV’ers og værdikæders samlede CO2 reduktion.

På lang sigt

 • At SMV’ernes arbejde med rapportering og ESG-drevet forretningsudvikling giver adgang til nye kunder og markeder.
 • At SMV’er opnår bedre bæredygtighedsrating på baggrund af deres ESG-rapportering og kan tiltrække flere investorer og samarbejdspartnere.
 • At SMV’er igennem deres strategiske arbejde med ESG bliver mere attraktive for grønne kompetencer og nye medarbejdere.
 • At SMV’er fremtidssikrer deres forretning gennem ESG og udvikling af bæredygtige, konkurrencemæssige fordele.
 • At SMV’er får styrket deres branding værdi gennem ESG-rapportering.
 • At SMV’er gennem deres ESG-arbejde får øget adgang til grønne puljer og grønne investeringer.