Reboot SMV

Små og mellemstore virksomheder (SMV) under Covid19 krisen

Hvad har vi lært om krisestyring og ledelse i en omverden præget af stor usikkerhed?

Forskere på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS har fulgt en række danske virksomheder under corona nedlukningerne. De er nu klar med en række data, analyser og råd til, hvordan ledere kan ruste virksomheden til nye udfordringer foranlediget af stor usikkerhed i omverden.

Under dataindsamling kan du læse om, hvordan vi har indsamlet data og hvilke brancher og regioner, som de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, kommer fra.

Hvordan reagerede virksomhederne under corona nedlukningerne? Det kan du læse om under Aktivitetsbarometeret, hvor du kan se data og analyser fordelt på 6 udvalgte emner.

Genstart Guidelines består af nedenstående overordnede anbefalinger til virksomheder suppleret med en række artikler med analyser, der går i dybden med 5 emner.

Det er vores håb, at denne viden vil være nyttig for virksomheder, der måske igen står overfor en hård vinter med corona restriktioner, logistik- og værdikæde udfordringer og så de kriser, som vi endnu ikke kan forudse.

Med venlig hilsen
Professor Lars Frederiksen på vegne af forskningsteamet

Genstart Guidelines

Disse guidelines udvikles ved at identificere de virksomheder fra vores undersøgelsesdata, som har klaret sig bedst i genstart-processen og finde de beslutninger og aktiviteter, som netop disse virksomheder tog på forskellige tidspunkter. Desuden udvikler vi ti specifikke og detaljerede casestudier, der gennem dybdegående interviews i løbet af genstart processen illustrerer mere kontekst-specifikt den udvikling, forventninger og implementering af nye aktiviteter og beslutninger, som har og aktuelt finder sted i SMVerne.

Genstart Guidelines informerer og understøtter især danske virksomheder omkring krisens muligheder i forbindelse med innovation og forretningsudvikling. Krisen kan nemlig åbne op for chancer for at reorganisere sig, identificere nye alternativer og træffe nye beslutninger. Det kan være i forhold til arbejdsmiljø, bæredygtigheds-aktiviteter, nye kundesegmenter, ændret ’supply-chain’ og andre områder, som kan indeholde nye muligheder for forretning og forretningsmodeller. Det kan også være i forhold til medarbejderressourcer, kompetencer, samarbejdsrelationer, genetablering af eksportrelationer, mv.


Hvordan klarer de danske SMV'er sig gennem coronakrisen?

Dataindsamling

I Reboot projektet har vi indsamlet et bredt og interessant datasæt bestående af knap 2000 små og mellemstore virksomheder i Denmark (mellem 1-250 ansatte). Vores datasæt er opbygget omkring virksomheder, som har deltaget i vores første spørgeskemaundersøgelse. Alle efterfølgende dataindsamlinger involverer således deltagere, der har svaret på det første spørgeskema.

Figuren herunder viser, at alle fem regioner i Danmark er repræsenterede blandt de besvarende SMV’er, med en smule færre besvarelser fra hovedstaden og lidt flere fra Midtjylland. Virksomhederne blandt respondenterne er imidlertid ca. 11 ansatte mindre (37) end gennemsnitsstørrelsen i populationen (48).

Figur 1 Den regionale fordeling af besvarende virksomheder (stikprøve) sammenlignet med den regionale fordeling i populationen  

De mest repræsenterede brancher (de brancher, hvor der er flest besvarelser) i stikprøven er ikke anderledes, end i den samlede nationale population. Ni ud af de ti brancher, som er med i stikprøvens top 10, er også repræsenterede i populationens top 10 brancher, undtagen IT konsulentvirksomheder.  

Figur 2 Brancher med flest besvarelser, hvor 9 er også med i populationens top 10, undtagen IT konsulentvirksomheder 

Første dataindsamling foretog vi umiddelbart efter den første store Covid-19 nedlukning i marts 2020. Her sendte vi første spørgeskema ud til en bred vifte af lidt over 15000 små og mellemstore virksomheder i hele Danmark. Derudover blev et link til spørgeskemaet delt på diverse platforme som Twitter og LinkedIn. Deltagelse i undersøgelsen var frivillig og alle virksomheder er anonymiseret. 1990 virksomheder besvarede spørgeskemaet i denne første runde.

Spørgeskemaet var inspireret af litteratur om strategi og ledelsesudfordringer under tidligere krisers påvirkning ikke mindst Finanskrisen i 2008-2010. Spørgeskemaet indeholdt således flere vigtige spørgsmål om virksomhedernes umiddelbare reaktioner vedrørende arbejdsstyrken, hjemmearbejde, innovationsplaner, brug af IT og ændringer i ledelse og beslutningstagning og opgavefordeling. Derudover bad vi virksomhederne om at tilkendegive, hvorvidt de ønskede at deltage i yderligere dataindsamling i form af enten et panel data og/eller interviews.

Hen over sommeren, hvor man i Danmark øgede aktiviteten i erhvervslivet og samfundet generelt, sendte vi endnu to runder af panel indsamlinger ud og her responderede henholdsvis 179 & 237 virksomheder.

Som tillæg til spørgeskemaerne har vi nu interviewet repræsentanter fra 19 virksomheder, hvoraf 18 af dem deltog i den første spørgeskemaindsamling. Denne del af dataindsamlingen er stadig i gang. Invitationer til interviews blev i første omgang sendt ud til de deltagere, der i første dataindsamlingsrunde havde sagt ja til at blive kontaktet. Deltagerne blev samplet i forhold til virksomhedens alder, placering og industri, samt deres spørgeskemabesvarelse om, hvordan de vurderede, de var ramt af krisen. På trods af en bred udvælgelse ser vi dog en overvægt af service virksomheder blandt dem, der endeligt har valgt at deltage. Interviewene blev foretaget på en online platform som Zoom eller Microsoft Teams, eller over telefon.

Alle interviews er af omkring en halv times varighed og afdækker virksomhedens historie og erfaringer fra nedlukningen i marts 2020 til tidspunktet for interviewet. Udover generel krisehåndtering er vigtige temaer desuden nye initiativer under krisen, bæredygtighed, strategi og ledelse, innovation, arbejdsmarked samt håb og læring for fremtiden.

Yderligere har vi via www.Proof.dk fundet og tilføjet virksomhedernes demografiske data i form af virksomhedens alder, ejer struktur, adresse, antal ansatte, og industri.

I december 2020 var Danmark igen ramt af høje smittetal og regeringen varslede en stor nedlukning af mange liberale erhverv kort før jul. Kort efter nytår 2021 var Danmark altså igen ramt af en svær nedlukning. Vi sendte igen vores spørgeskema ud til de 1990 virksomheder, som året før havde valgt at deltage. Spørgeskemaet indeholdt mange af de samme spørgsmål, som det oprindelige spørgeskema fra 2020 omkring SMVerens aktiviteter, strategiske ændringer og vurderinger om fremtiden, men vi tilføjede nogle yderligere centrale spørgsmål om blandt andet bæredygtighed, eksport, og likviditet. Disse var typisk bestående af flere underspørgsmål og adopteret fra ledelses- og strategi literaturen.1063 virksomheder svarede i denne dataindsamlings runde, hvilket er en responsrate på 54%.

Reboot’s samlede datasæt har et databasedesign, der er longitudinalt, dvs. at de samme virksomheder fra vores første spørgeskema optræder gentagene gange. Dette gør det muligt at analysere og forstå, hvordan eventuelle tiltag i starten af Covid-19 nedlukningen kan have en effekt i virksomhederne 10 måneder senere. Vi kan således iagttage, hvilke SMVere som har forandret strategier og vurdere krisens betydning for virksomheden. Sammen med vidnesbyrdene fra interviewene gør det os i stand til bedre at forstå positive og negative handlingsmønstre og processer i SMVerne under Covid-19 krise

Aktivitetsbarometer

Så hvordan reagerer de danske virksomheder på COVID19 krisen? 

I vores undersøgelse ser vi på seks udvalgte emner 

  1. Innovation 

  1. Omsætning 

  1. Medarbejdere 

  1. SMVernes beslutningsgange 

  1. Forretningsmodel 

  1. Nye produkter og services 

1. Innovation 

Vi har undersøgt, hvor mange organisationer, der benytter ressourcer til at innovere. Stort set alle virksomheder i vores stikprøve tilkendegiver, at de afsætter midler til innovation. Grafikken herunder viser, at over 36% af virksomhederne bruger mere end 10% af deres omsætning på at innovere.  

Dette er et godt billede på den danske økonomi, som er kendetegnet ved at være en videns-økonomi med en god del investering i innovative tiltag.   

2. Omsætning 

Den nedenstående graf viser at virksomhederne betragtede sig som ramt af nedlukningen på forskellig vis. At virksomhederne overordnet rapporterer, at de er påvirket af krisen, stemmer godt overens med, hvordan virksomhederne generelt tilkendegiver nedgang i deres omsætning.  

Ikke alle er dog ramt på omsætning pga. Covid-19 nedlukningen. Faktisk oplever 369 (31%) virksomheder, at deres indtjening er stabil, eller i nogle tilfælde stigende. Omvendt er der imidlertid også en stor gruppe af virksomheder, som har oplevet den modsvarende effekt, nemlig en nedgang i omsætningen.    

3. Medarbejdere  

Idet virksomheder mister en del af deres omsætning, gentænker de måske deres organisation og dens sammensætning af medarbejdere og kompetencer. Dette vil få betydning for jobmarkedet i Danmark, så vi har spurgt virksomhedslederne, om de overvejer at ændre deres medarbejdersammensætning. 

Grafen herover illustrer, hvilke forventninger erhvervslederne for SMVerne i undersøgelsen har til behovet for færdigheder og medarbejdere efter Covid-19 krisen. Som det ses er de fleste SMVer uændret på dette område. Det bemærkes imidlertid at langt flere SMVer er meget enig eller enig i at deres virksomhed vil have færre medarbejdere efter krisen samtidig med at virksomhederne dog ikke omgående synes at ville ændre på typen af arbejdskraft, det vil sige, de færdigheder som efterspørges blandt medarbejdere.  

4. SMVernes beslutningsgange 

Ydermere viser det sig, at strategiske valg - som for eksempel at genoverveje gængse beslutningsgangene - rammer virksomheder af alle størrelser. Det vil sige, at virksomheder, i højere grad vælger at udskifte etablerede beslutningsmønstre. Dette gælder især for virksomheder med mellem 75 – 125 ansatte. Imidlertid har hver tredje virksomhed på tværs af stikprøven ændret deres beslutningsgange. Her er spørgsmålet, hvorfor hver tredje SMV vil benytte krisen til ændringer af beslutningsgange og specielt hvorfor SMV’er mellem 75-125 synes mest fokuseret på dette?  

5. Forretningsmodel 

Det er ikke kun de almindelige beslutningsgange, som virksomhederne har ændret. COVID19 nedlukningen af Danmark har fået virksomhederne til at gentænke deres forretningsmodel. Groft set overvejer mere end hver anden virksomhed på tværs af størrelser at revurdere  deres forretningsmodel. Igen synes et interessant spørgsmål at melde sig – hvorfor sker denne revurdering? Og evt. hvad betyder den fremadrettet?   

Generelt set har 40% af alle adspurgte virksomheder fokus på at reducere deres aktiviteter. Især nyligt startede virksomheder synes at have primær fokus på enten slet ikke at reducere aktiviteterne eller i høj grad at reducere aktiviteterne. Hvorfor finder vi denne sammenhæng?    

Igen ses et sammenhængende mønster, hvor opstartsvirksomheder optræder proaktivt for at kunne bevare virksomhedens aktiviteter. Samlet set, har især de ældre virksomheder fokus på at opretholde virksomhedens aktiviteter henover krisen. Hvorfor dette? Har de erfaring fra tidligere kriser?   

6. Nye produkter og services 

Det at innovere og udvikle nye produkter/serviceydelser koster tid og penge. En ret stor del af de deltagende virksomheder har udviklet noget nyt, indenfor de sidste 3 år. 

Ydermere viser spørgeskemaundersøgelsen, at virksomhederne til trods for COVID19 nedlukningen ikke overvejer at afvikle virksomhederne. Omvendt kan det antages, at de virksomheder, som overvejer en afvikling, er de som har et mindre antal ansatte, altså de små virksomheder. Faktisk har op til 15% af de helt små virksomheder overvejet at afvikle deres aktiviteter.


Projektet er støttet af Industriens Fond