Reboot SMV

Når forandringens vinde blæser, bygger nogen læhegn, mens andre bygger vindmøller.

Vi kender alle det gamle kinesiske ordsprog, som har fået fornyet aktualitet for danske virksomheder her under COVID19 krisen.

For de fleste virksomhedsledere handler krisen typisk om dystre fremtidsudsigter, tab og ufrivillige omvæltninger. Men for de visionære og de som er villige til at løbe en risiko repræsenterer kriser muligheder for oprigtig og meningsfuld forandring.

REBOOT SMV projektet, der er støttet af Industriens Fond, undersøger, hvordan danske små og mellemstore virksomheder og deres ledere reagerer på COVID19 krisen fra nedlukningen i foråret 2020 og et år frem.

Bygger de læhegn eller vindmøller?

Aktivitetsbarometer

Så hvordan reagerer de danske virksomheder på COVID19 krisen? 

I vores undersøgelse ser vi på seks udvalgte emner 

  1. Innovation 

  1. Omsætning 

  1. Medarbejdere 

  1. SMVernes beslutningsgange 

  1. Forretningsmodel 

  1. Nye produkter og services 

1. Innovation 

Vi har undersøgt, hvor mange organisationer, der benytter ressourcer til at innovere. Stort set alle virksomheder i vores stikprøve tilkendegiver, at de afsætter midler til innovation. Grafikken herunder viser, at over 36% af virksomhederne bruger mere end 10% af deres omsætning på at innovere.  

Dette er et godt billede på den danske økonomi, som er kendetegnet ved at være en videns-økonomi med en god del investering i innovative tiltag.   

2. Omsætning 

Den nedenstående graf viser at virksomhederne betragtede sig som ramt af nedlukningen på forskellig vis. At virksomhederne overordnet rapporterer, at de er påvirket af krisen, stemmer godt overens med, hvordan virksomhederne generelt tilkendegiver nedgang i deres omsætning.  

Ikke alle er dog ramt på omsætning pga. Covid-19 nedlukningen. Faktisk oplever 369 (31%) virksomheder, at deres indtjening er stabil, eller i nogle tilfælde stigende. Omvendt er der imidlertid også en stor gruppe af virksomheder, som har oplevet den modsvarende effekt, nemlig en nedgang i omsætningen.    

3. Medarbejdere  

Idet virksomheder mister en del af deres omsætning, gentænker de måske deres organisation og dens sammensætning af medarbejdere og kompetencer. Dette vil få betydning for jobmarkedet i Danmark, så vi har spurgt virksomhedslederne, om de overvejer at ændre deres medarbejdersammensætning. 

Grafen herover illustrer, hvilke forventninger erhvervslederne for SMVerne i undersøgelsen har til behovet for færdigheder og medarbejdere efter Covid-19 krisen. Som det ses er de fleste SMVer uændret på dette område. Det bemærkes imidlertid at langt flere SMVer er meget enig eller enig i at deres virksomhed vil have færre medarbejdere efter krisen samtidig med at virksomhederne dog ikke omgående synes at ville ændre på typen af arbejdskraft, det vil sige, de færdigheder som efterspørges blandt medarbejdere.  

4. SMVernes beslutningsgange 

Ydermere viser det sig, at strategiske valg - som for eksempel at genoverveje gængse beslutningsgangene - rammer virksomheder af alle størrelser. Det vil sige, at virksomheder, i højere grad vælger at udskifte etablerede beslutningsmønstre. Dette gælder især for virksomheder med mellem 75 – 125 ansatte. Imidlertid har hver tredje virksomhed på tværs af stikprøven ændret deres beslutningsgange. Her er spørgsmålet, hvorfor hver tredje SMV vil benytte krisen til ændringer af beslutningsgange og specielt hvorfor SMV’er mellem 75-125 synes mest fokuseret på dette?  

5. Forretningsmodel 

Det er ikke kun de almindelige beslutningsgange, som virksomhederne har ændret. COVID19 nedlukningen af Danmark har fået virksomhederne til at gentænke deres forretningsmodel. Groft set overvejer mere end hver anden virksomhed på tværs af størrelser at revurdere  deres forretningsmodel. Igen synes et interessant spørgsmål at melde sig – hvorfor sker denne revurdering? Og evt. hvad betyder den fremadrettet?   

Generelt set har 40% af alle adspurgte virksomheder fokus på at reducere deres aktiviteter. Især nyligt startede virksomheder synes at have primær fokus på enten slet ikke at reducere aktiviteterne eller i høj grad at reducere aktiviteterne. Hvorfor finder vi denne sammenhæng?    

Igen ses et sammenhængende mønster, hvor opstartsvirksomheder optræder proaktivt for at kunne bevare virksomhedens aktiviteter. Samlet set, har især de ældre virksomheder fokus på at opretholde virksomhedens aktiviteter henover krisen. Hvorfor dette? Har de erfaring fra tidligere kriser?   

6. Nye produkter og services 

Det at innovere og udvikle nye produkter/serviceydelser koster tid og penge. En ret stor del af de deltagende virksomheder har udviklet noget nyt, indenfor de sidste 3 år. 

Ydermere viser spørgeskemaundersøgelsen, at virksomhederne til trods for COVID19 nedlukningen ikke overvejer at afvikle virksomhederne. Omvendt kan det antages, at de virksomheder, som overvejer en afvikling, er de som har et mindre antal ansatte, altså de små virksomheder. Faktisk har op til 15% af de helt små virksomheder overvejet at afvikle deres aktiviteter.

Dataindsamling

I Reboot projektet har vi indsamlet et bredt og interessant datasæt bestående af knap 2000 små og mellemstore virksomheder i Denmark (mellem 1-250 ansatte). Vores datasæt er opbygget omkring virksomheder, som har deltaget i vores første spørgeskemaundersøgelse. Alle efterfølgende dataindsamlinger involverer således deltagere, der har svaret på det første spørgeskema.

Figuren herunder viser, at alle fem regioner i Danmark er repræsenterede blandt de besvarende SMV’er, med en smule færre besvarelser fra hovedstaden og lidt flere fra Midtjylland. Virksomhederne blandt respondenterne er imidlertid ca. 11 ansatte mindre (37) end gennemsnitsstørrelsen i populationen (48).

Figur 1 Den regionale fordeling af besvarende virksomheder (stikprøve) sammenlignet med den regionale fordeling i populationen  

De mest repræsenterede brancher (de brancher, hvor der er flest besvarelser) i stikprøven er ikke anderledes, end i den samlede nationale population. Ni ud af de ti brancher, som er med i stikprøvens top 10, er også repræsenterede i populationens top 10 brancher, undtagen IT konsulentvirksomheder.  

Figur 2 Brancher med flest besvarelser, hvor 9 er også med i populationens top 10, undtagen IT konsulentvirksomheder 

Første dataindsamling foretog vi umiddelbart efter den første store Covid-19 nedlukning i marts 2020. Her sendte vi første spørgeskema ud til en bred vifte af lidt over 15000 små og mellemstore virksomheder i hele Danmark. Derudover blev et link til spørgeskemaet delt på diverse platforme som Twitter og LinkedIn. Deltagelse i undersøgelsen var frivillig og alle virksomheder er anonymiseret. 1990 virksomheder besvarede spørgeskemaet i denne første runde.

Spørgeskemaet var inspireret af litteratur om strategi og ledelsesudfordringer under tidligere krisers påvirkning ikke mindst Finanskrisen i 2008-2010. Spørgeskemaet indeholdt således flere vigtige spørgsmål om virksomhedernes umiddelbare reaktioner vedrørende arbejdsstyrken, hjemmearbejde, innovationsplaner, brug af IT og ændringer i ledelse og beslutningstagning og opgavefordeling. Derudover bad vi virksomhederne om at tilkendegive, hvorvidt de ønskede at deltage i yderligere dataindsamling i form af enten et panel data og/eller interviews.

Hen over sommeren, hvor man i Danmark øgede aktiviteten i erhvervslivet og samfundet generelt, sendte vi endnu to runder af panel indsamlinger ud og her responderede henholdsvis 179 & 237 virksomheder.

Som tillæg til spørgeskemaerne har vi nu interviewet repræsentanter fra 19 virksomheder, hvoraf 18 af dem deltog i den første spørgeskemaindsamling. Denne del af dataindsamlingen er stadig i gang. Invitationer til interviews blev i første omgang sendt ud til de deltagere, der i første dataindsamlingsrunde havde sagt ja til at blive kontaktet. Deltagerne blev samplet i forhold til virksomhedens alder, placering og industri, samt deres spørgeskemabesvarelse om, hvordan de vurderede, de var ramt af krisen. På trods af en bred udvælgelse ser vi dog en overvægt af service virksomheder blandt dem, der endeligt har valgt at deltage. Interviewene blev foretaget på en online platform som Zoom eller Microsoft Teams, eller over telefon.

Alle interviews er af omkring en halv times varighed og afdækker virksomhedens historie og erfaringer fra nedlukningen i marts 2020 til tidspunktet for interviewet. Udover generel krisehåndtering er vigtige temaer desuden nye initiativer under krisen, bæredygtighed, strategi og ledelse, innovation, arbejdsmarked samt håb og læring for fremtiden.

Yderligere har vi via www.Proof.dk fundet og tilføjet virksomhedernes demografiske data i form af virksomhedens alder, ejer struktur, adresse, antal ansatte, og industri.

I december 2020 var Danmark igen ramt af høje smittetal og regeringen varslede en stor nedlukning af mange liberale erhverv kort før jul. Kort efter nytår 2021 var Danmark altså igen ramt af en svær nedlukning. Vi sendte igen vores spørgeskema ud til de 1990 virksomheder, som året før havde valgt at deltage. Spørgeskemaet indeholdt mange af de samme spørgsmål, som det oprindelige spørgeskema fra 2020 omkring SMVerens aktiviteter, strategiske ændringer og vurderinger om fremtiden, men vi tilføjede nogle yderligere centrale spørgsmål om blandt andet bæredygtighed, eksport, og likviditet. Disse var typisk bestående af flere underspørgsmål og adopteret fra ledelses- og strategi literaturen.1063 virksomheder svarede i denne dataindsamlings runde, hvilket er en responsrate på 54%.

Reboot’s samlede datasæt har et databasedesign, der er longitudinalt, dvs. at de samme virksomheder fra vores første spørgeskema optræder gentagene gange. Dette gør det muligt at analysere og forstå, hvordan eventuelle tiltag i starten af Covid-19 nedlukningen kan have en effekt i virksomhederne 10 måneder senere. Vi kan således iagttage, hvilke SMVere som har forandret strategier og vurdere krisens betydning for virksomheden. Sammen med vidnesbyrdene fra interviewene gør det os i stand til bedre at forstå positive og negative handlingsmønstre og processer i SMVerne under Covid-19 krise

Genstart Guidelines

Disse guidelines udvikles ved at identificere de virksomheder fra vores undersøgelsesdata, som har klaret sig bedst i genstart-processen og finde de beslutninger og aktiviteter, som netop disse virksomheder tog på forskellige tidspunkter. Desuden udvikler vi ti specifikke og detaljerede casestudier, der gennem dybdegående interviews i løbet af genstart processen illustrerer mere kontekst-specifikt den udvikling, forventninger og implementering af nye aktiviteter og beslutninger, som har og aktuelt finder sted i SMVerne.

Genstart Guidelines informerer og understøtter især danske virksomheder omkring krisens muligheder i forbindelse med innovation og forretningsudvikling. Krisen kan nemlig åbne op for chancer for at reorganisere sig, identificere nye alternativer og træffe nye beslutninger. Det kan være i forhold til arbejdsmiljø, bæredygtigheds-aktiviteter, nye kundesegmenter, ændret ’supply-chain’ og andre områder, som kan indeholde nye muligheder for forretning og forretningsmodeller. Det kan også være i forhold til medarbejderressourcer, kompetencer, samarbejdsrelationer, genetablering af eksportrelationer, mv.


FORSKNING | Genstart Guidelines

Likviditet hos SMVer under Covid-19

Data kommer i juni/juli 2021

FORSKNING | Genstart Guidelines

Indtjening hos SMVerne under covid-19

Data kommer i juni/juli 2021  

FORSKNING | Genstart Guidelines

Arbejdsmarkeds forandringer

Data kommer i juni/juli 2021  

FORSKNING | Genstart Guidelines

Innovation og iværksætteri hos SMVer under covid-19

Data kommer i juni/juli 2021  

Hvordan klarer de danske SMV'er sig gennem coronakrisen?

Sustainability

Danish SMEs and sustainability during the Covid-19 crisis (REBOOT SMV, 2nd. June 2021)

It is a growing ambition among politicians, citizens, and the business community that Denmark continues its transition towards a more sustainable society. As SMEs are an important backbone in the industrial organization of Denmark, their activities and focus on sustainability are essential to continue to move forward with the green agenda. However, the Covid-19 pandemic and the following lock-down put up a barrier for prioritizing costly activities – such as making changes to become more sustainable - in the business strategy, perhaps especially in the SME segment. When things became difficult to handle financially during the crisis, many SMEs strategically decided to discontinue innovation activities and reduce or put their focus on sustainability on hold.

To better understand if and to what extent SMEs kept focus on sustainability issues during the crisis, the Reboot SME project undertook several rounds of surveys of more than 1950 Danish SMEs. We sent the survey to a representative sample of SMEs to monitor and understand the impact of Covid-19 as well as examine changes in strategy and activities during the different periods of the Covid-19 crisis. We further enriched the data from the survey by interviewing several SME managers about the development of their business during the crisis. One important topic in these interviews was the aim and activities undertaken by firms to achieve greater sustainability1. (1: Please see separate document for details about the Reboot SMV methods and data.)

Reboot SME aims to understand the state and change in sustainability focus of Danish SMEs. To measure this, we used a simple question among several questions about various strategic changes in the organization during the crisis. We asked: “Given the current crisis, please assess on a scale from 1 to 5 to what extent your organization has considered or already initiated activities to make the organization more sustainable in the future?”. In order to conform the robustness of our findings, we also employed an established sustainability scale from de los Salmones et al. 20052. (2: de los Salmones, MMG, Crespo, AH & del Bosque IR (2005): Influence of corporate social responsibility on loyalty and valuation of services, Journal of Business Ethics, 61: 369-385)

This scale is composed of 11 broad statements for measuring how organizations change their focus corporate social responsibility at large.

Descriptively, our data highlights that (please see diagrams below):

  1. Old and young firms did not differ significantly during the crisis in their efforts to enhance sustainability focus. While Diagram 1 below seems to suggest a large overrepresentation of slightly more mature firms that changed their sustainability focus, we speculate that this is simply a result of the overall age of the full population of SMEs in Denmark. However, the difference that can be detected between older and younger SMEs in their focus on sustainability activities etc. is also understandable, since older and more established firms, on average, are more likely to have resources and organizational structures, which make them better positioned to pursue a continuous focus on important strategic initiatives. Overall, it is good news for the larger green economy in Denmark that even start-ups and young firms during nascent phase of establishment continue their focus on sustainability albeit at a smaller scale. Remember, however, that we examine the change during the crisis and not the average level of activities and strategic initiatives for sustainability in the SMEs. Diagram 1 shows the proportion of firms in our sample relative to their age (X axes) and to what extent they have made a change in the focus on sustainability between April 2021 and Dec. 2021 (Y axes).
  2. We discovered regional differences in how SMEs responded to the crisis relative to their focus on sustainability. The regional differences may however express the local industrial organization of sectors and types of SMEs, SME size, distribution, etc. However, overall, in an initial regression analysis we identify that SMEs in region Syddanmark and Region Sjælland have done slightly worse in terms of making changes towards focusing more on sustainability during the crisis than the remaining three Danish regions. This finding could call for particular attention to the issue of continued focus on sustainability among SMEs from both public and private organizations in the two lacking regions (please see Diagram 2).
  3. Diagram 3 illustrates how the proportion of the size of firms in our sample relates to change in their sustainability focus during the Covid-19 crisis (April 2021 to Dec. 2021). We found that firm size could be a possible explanation of why SMEs changed their focus on sustainability during the Covid-19 crisis. Our study found that large firms had almost no visible change whereas firms below 10 employees had huge changes in both positive as well as negative ends of the spectrum – that is, towards considerably less focus on sustainability during the crisis to increasingly more focus on this. Industry sector could be a potential factor explaining this (see below) as well as having access to capital would be an important aspect.
  4. SMEs in the different sectors also showed different levels of change during the crisis pertaining their sustainability focus. Specifically, SMEs in sectors of knowledge work and services had kept and even increased their focus on activities and strategic initiatives for sustainability, while SMEs in sectors such as, public services and production (e.g. manufacturing) showed less change in the focus on sustainability. (please see Diagram 4)

After developing these descriptive findings, we looked for more robust statistical relationships between variables in our data. Using variable selection methods (e.g. based on model fit analysis) and regression models, we found that at the beginning of the Covid19 crisis, the first reaction of most SMEs was to reduce their investments in sustainable business practices in general. For many SMEs this meant ‘freezing’ their innovation activities. Overall, this also led to a drop in their focus on sustainability. However, as the crisis persisted and SMEs presumably learned better how to handle or avoid various crisis-related effects on their daily business, we observed a change in the pattern, among those. More SMEs started adopting an innovative approach to deal with the Covid-19 challenges. Those SMEs likely found various types of slack resources to try to jumpstart some of their innovation activities. This positive change in their innovation strategy brought along an increased focus on sustainability, which is also depicted in the graph (See Diagram 5). In conclusion, we found that as the crisis continued, SMEs that increased their focus on innovation also increased their focus on sustainability, suggesting that public and private investments in innovation activities are potentially playing a significant role in the transition towards a greener society.

Qualitative insights

As reflected in the survey, many of the interviewed companies explain how the first period of the Covid-19 crisis was characterized by a high degree of uncertainty and caution in decision-making, which made them, as well as their customers, hold back on new engagements, slow down or even withdraw from prior arrangements.

To illustrate how SMEs have kept or even developed their focus on sustainability, a medium-size production company located in Region Midtjylland provides a useful case study. The SME used this period of uncertainty and slowing down as window of opportunity to intensify work efforts towards obtaining a sustainability certification on all their products. The manager said: “This is actually a great step forward. It was in the pipeline, but when Corona came, we pulled ourselves together, because we could see that this was the way to go.” A focus on sustainability was already part of the strategic planning before the crisis. They knew that sustainability focus was something they would eventually have to deal with more in-depth to meet customer demands in the future. However, due to the uncertainties brought on by the crisis, they decided to speed up the process and accomplish it sooner, to prepare and be ready for the ‘after-corona’ period. Following the certification, they worked intensively on marketing a green and sustainable profile. Overall, the focus on sustainability has not brought changes to their business model or production processes but involved changes in the communication and documentation of what it is that they already do. Another change is that they now have an employee allocated specifically to working with sustainability issues, and they decided to contract services from a professional communication company to develop these efforts.

Additionally, a large part of the interviewed companies reports that the Covid-19 crisis taught them to travel less. They experienced that some meetings can actually be held online with good results and foresaw that this learning will be part of a new future after Covid-19 in support of a sustainability agenda.


Projektet er støttet af Industriens Fond